Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Menu

Ogłoszenia

 • 14.09.2018

  PZP/Nr 08/PN/18

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Czytaj więcej
 • 10.09.2018

  Ogłosznie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w wyjazdowych specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego „S”

  DYREKTOR

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618)

   

  O g ł a s z a

   

  konkurs na   udzielania świadczeń zdrowotnych przez:

  Lekarzy systemu w wyjazdowych specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego „S”

   

  i zaprasza do składania ofert

   

  Umowa będzie zawarta na okres od października 2018 roku do października 2019 roku

  Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych od października 2018 roku.

  Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym formularze ofertowe należy pobrać ze strony internetowej

  www. ratownictwo.med.pl

  Zapytania składać na email: daria.lehmann@ratownictwo.med.pl

  Oferty wraz z obowiązującymi dokumentami w zamkniętej kopercie z napisem

  „Świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy systemu w wyjazdowych specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego „S” należy składać w Sekretariacie Dyrektora pok. 112 do   21.09.2018 roku do godz. 10:00.

  Otwarcie ofert nastąpi 24 września 2018 roku o godz. 10.00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124

  Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania lub rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyn.

  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia jak również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia   27 września 2018 roku.

  Umowa zostanie zawarta od października 2018 roku w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124

  Okres związania oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursów ofert.

   

  /-/ Lehmann Daria

  Czytaj więcej
 • 07.09.2018

  Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Ratowników Medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w wyjazdowych zespołach ratownictwa medycznego

  DYREKTOR

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618)

   

  O g ł a s z a

  konkurs na  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

   

  Ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w wyjazdowych zespołach ratownictwa medycznego

   

  i zaprasza do składania ofert

   

  Umowa będzie zawarta na okres od października 2018 roku do października 2019 roku.

  Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych od października 2018 roku.

  Szczegółowe warunki konkursu ofert, i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym formularze ofertowe należy pobrać ze strony internetowej

  www.ratownictwo.med.pl

  Zapytania składać na email: daria.lehmann@ratownictwo.med.pl

  Oferty wraz z obowiązującymi dokumentami w zamkniętej kopercie z napisem:

  „Świadczenia zdrowotne udzielane przez ratowników medycznych” należy składać w Sekretariacie Dyrektora pok. 112 do 21 września 2018 roku do godz. 10:00.

  Otwarcie ofert nastąpi 24 września 2018 roku o godz. 9.00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124.

  Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania lub rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyn.

  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia jak również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia  27 września 2018 roku.

   

  Umowa zostanie zawarta od października 2018 roku w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124

  Okres związania oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursów ofert.

   

   

   

  /-/Lehmann Daria

   

  Czytaj więcej
 • 07.09.2018

  Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Dyspozytora Medycznego

  DYREKTOR

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618)

   

  O g ł a s z a

  konkurs na   udzielania świadczeń zdrowotnych przez:

  Dyspozytora Medycznego

   

   

  i zaprasza do składania ofert

   

  Umowa będzie zawarta na okres od października 2018 roku do października 2019 roku.

  Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych od października 2018 roku.

  Szczegółowe warunki konkursu ofert, i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym formularze ofertowe należy pobrać ze strony internetowej

  www.ratownictwo.med.pl

  Zapytania składać na email: daria.lehmann@ratownictwo.med.pl

  Oferty wraz z obowiązującymi dokumentami w zamkniętej kopercie z napisem

  „Świadczenia zdrowotne udzielane przez dyspozytora medycznego ” należy składać w Sekretariacie Dyrektora pok. 112 do 21 września 2018 roku do godz. 10:00.

  Otwarcie ofert nastąpi 24 września 2018 roku o godz. 9.00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124.

  Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania lub rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyn.

  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia jak również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia 27 września 2018 roku.

   

  Umowa zostanie zawarta od października 2018 roku w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124

  Okres związania oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursów ofert.

   

  /-/Lehmann Daria

   

  Czytaj więcej
 • 06.09.2018

  PZP/Nr 07/PN/18

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Czytaj więcej
 • 04.09.2018

  PZP/Nr 06/PN/18

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

  Czytaj więcej
 • 31.08.2018

  Informacja z otwarcia ofert Nr sprawy PZP/Nr 08/PN/18

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert na dostawę trzech ambulansów sanitarnych typu C wyprodukowanych w 2018 roku.

  Czytaj więcej
 • 27.08.2018

  Treść pytań i odpowiedzi PZP/Nr 08/PN/18

  Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę trzech ambulansów sanitarnych typu C. Nr sprawy PZP/Nr 08/PN/18.

  Czytaj więcej
 • 17.08.2018

  Informacja z otwarcia ofert Nr sprawy PZP/Nr 06/PN/18

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert na sukcesywne dostawy części zamiennych, akumulatorów, opon do pojazdów samochodowych użytkowanych przez WSPR w Poznaniu

  Czytaj więcej
 • 17.08.2018

  Informacja z otwarcia ofert Nr sprawy PZP/Nr 07/PN/18

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert na sukcesywne dostawy leków gotowych, płynów infuzyjnych oraz pasków do pomiaru poziomu glukozy we krwi.

  Czytaj więcej
 • 17.08.2018

  Ogłoszenie o zamówieniu PZP/Nr 08/PN/18

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

  Dostawę trzech ambulansów sanitarnych typu C

  Czytaj więcej
 • 14.08.2018

  Treść pytań i odpowiedzi PZP/Nr 06/PN/18

  Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy części zamiennych, akumulatorów, opon do pojazdów samochodowych użytkowanych przez WSPR w Poznaniu.

  Czytaj więcej