Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Menu

Ogłoszenia

 • 31.12.2018

  Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 31.12.2018r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Ratowników Medycznych

  Czytaj więcej
 • 20.12.2018

  Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Ratowników Medycznych z uprawnieniami do prow. poj. uprzywilejowanych w wyjazdowych zespołach ratownictwa medycznego

  DYREKTOR

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618)

   

  O g ł a s z a

  konkurs na   udzielania świadczeń zdrowotnych przez:

   

  Ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w wyjazdowych zespołach ratownictwa medycznego

   

  i zaprasza do składania ofert

   

  Umowa będzie zawarta na okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

  Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 stycznia 2019 roku.

  Szczegółowe warunki konkursu ofert, i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym formularze ofertowe należy pobrać ze strony internetowej

  www.ratownictwo.med.pl

  Zapytania składać na email: daria.lehmann@ratownictwo.med.pl

  Oferty wraz z obowiązującymi dokumentami w zamkniętej kopercie z napisem

  „Świadczenia zdrowotne udzielane przez ratowników medycznych” należy składać w Sekretariacie Dyrektora pok. 112 do   28 grudnia 2018 roku do godz. 10:00.

  Otwarcie ofert nastąpi 31 grudnia 2018 roku o godz. 09.30 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 125

  Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania lub rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyn.

  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia jak również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia   31 grudnia 2018 roku.

   

  Umowa zostanie zawarta od 01 stycznia 2019 roku w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 125

  Okres związania oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursów ofert.

   

  Specyfikacja

  Klauzula

  /-/Remlein Natalia

   

   

  Czytaj więcej
 • 20.12.2018

  Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Lekarzy systemu

  DYREKTOR

  WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W POZNANIU SP ZOZ

  z siedzibą 60-346 Poznań, ul. Rycerska 10

  zwany dalej „Udzielającym zamówienia”, działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2015 r, poz. 618 ze zmianami)

  Ogłasza

         konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

  lekarzy systemu w wyjazdowych specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego ,, S”

   

  i zaprasza Oferentów do składania ofert.

   

  Umowa będzie zawarta na okres od 1 stycznia 2019 roku 31 grudnia 2019 roku

  Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych – od 01 stycznia 2019 roku.

   

  Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym formularze ofertowe należy pobrać ze strony internetowej

  www.ratownictwo.med.pl

  Zapytania dot. postępowania konkursowego można składać na email:

  daria.lehmann@ratownictwo.med.pl

   

  Oferty wraz z obowiązującymi dokumentami w zamkniętej kopercie z napisem „Świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy systemu w wyjazdowych specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego ,,S” należy składać w sekretariacie Udzielającego Zamówienia w Poznaniu, ul. Rycerska 10, pok. 112 w terminie do  28 grudnia 2018 roku do godziny 10,00.

  Otwarcie ofert nastąpi 31 grudnia 2018 roku o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, w Poznaniu, ul. Rycerska 10, pok. 125.

  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia, w Poznaniu, ul. Rycerska 10, w dniu 31 grudnia 2018 roku.

  Udzielający zamówienia zastrzega, iż jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

  Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert lub rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.

  Oferentowi przysługuje prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursów ofert.

  Specyfikacja

  Klauzula

   /-/Remlein Natalia

   

   

  Czytaj więcej
 • 19.12.2018

  Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 19.12.2018r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Ratowników Medycznych

  Czytaj więcej
 • 19.12.2018

  Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 19.12.2018r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy systemu

  Czytaj więcej
 • 19.12.2018

  Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 19.12.2018r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu

  Czytaj więcej
 • 17.12.2018

  Wyniki konkurs rozstrzygniętego w dniu 17 grudnia 2018 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez dyspozytorów medycznych

  Czytaj więcej
 • 13.12.2018

  Informacja z otwarcia ofert Nr sprawy PZP/Nr 12/PN/18

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert na dostawę sprzętu medycznego w tym:

  • Pakiet 1 – Respirator – 1 szt.,
  • Pakiet 2 – Respirator transportowy – 1 szt.,
  • Pakiet 3 – Pulsoksymetr – 33 szt.,
  • Pakiet 4 – Pompa strzykawkowa – 3 szt.
  • Pakiet 5 – Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej – 1 szt.
  Czytaj więcej
 • 10.12.2018

  Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Ratowników Medycznych z uprawnieniami do prow. poj. uprzywilejowanych w wyjazdowych zespołach ratownictwa medycznego

  DYREKTOR

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618)

   

  O g ł a s z a

  konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

   

  Ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w wyjazdowych zespołach ratownictwa medycznego

   

  i zaprasza do składania ofert

   

  Umowa będzie zawarta na okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

  Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 stycznia 2019 roku.

  Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym formularze ofertowe należy pobrać ze strony internetowej

  www.ratownictwo.med.pl

  Zapytania składać na email: daria.lehmann@ratownictwo.med.pl

  Oferty wraz z obowiązującymi dokumentami w zamkniętej kopercie z napisem:

  „Świadczenia zdrowotne udzielane przez ratowników medycznych” należy składać w Sekretariacie Dyrektora pok. 112 do 18 grudnia 2018 roku do godz. 10:00.

  Otwarcie ofert nastąpi 19 grudnia 2018 roku o godz. 10.30 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124.

  Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania lub rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyn.

  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia jak również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia 19 grudnia 2018 roku.

   

  Umowa zostanie zawarta od 1 stycznia 2019 roku w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124

  Okres związania oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursów ofert.

   

   /-/ Lehmann Daria

  Czytaj więcej
 • 10.12.2018

  Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Lekarzy systemu

   DYREKTOR

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618)

   

  O g ł a s z a

   

  konkurs na  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

  lekarzy systemu w wyjazdowych specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego „S”

   

  i zaprasza do składania ofert

   

  Umowa będzie zawarta na okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

  Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych od 1stycznia 2019 roku.

  Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym formularze ofertowe należy pobrać ze strony internetowej

  www.ratownictwo.med.pl

  Zapytania składać na email: daria.lehmann@ratownictwo.med.pl

  Oferty wraz z obowiązującymi dokumentami w zamkniętej kopercie z napisem

  „Świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy systemu w wyjazdowych specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego „S” należy składać w Sekretariacie Dyrektora pok. 112 do 18 grudnia 2018 roku do godz. 10:00.

  Otwarcie ofert nastąpi 19 grudnia 2018 roku o godz. 9.30 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124.

  Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania lub rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyn.

  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia jak również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia 19 grudnia 2018 roku.

  Umowa zostanie zawarta w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124

  Okres związania oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursów ofert.

   

   /-/ Lehmann Daria

   

  Czytaj więcej
 • 10.12.2018

  Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadzceń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy systemu, pielęgniarki/pielęgniarzy systemu z uprawn. prowadz. poj. uprzywilejowanych

   DYREKTOR

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618)

   

  O g ł a s z a

  konkurs na  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

   

  pielęgniarki/pielęgniarzy systemu, pielęgniarki/pielęgniarzy systemu z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych

   

  i zaprasza do składania ofert

   

  Umowa będzie zawarta na okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

  Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych od 1stycznia 2019 roku.

  Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym formularze ofertowe należy pobrać ze strony internetowej

  www.ratownictwo.med.pl

  Zapytania składać na email: daria.lehmann@ratownictwo.med.pl

  Oferty wraz z obowiązującymi dokumentami w zamkniętej kopercie z napisem konkurs na  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

  „pielęgniarki/pielęgniarzy systemu, pielęgniarki/pielęgniarzy systemu z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych”

  należy składać w Sekretariacie Dyrektora pok. 112 do 18 grudnia 2018 roku do godz. 10:00.

  Otwarcie ofert nastąpi 19 grudnia 2018 roku o godz. 10.00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124. Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania lub rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyn.

  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia jak również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia 19 grudnia 2018 roku.

  Umowa zostanie zawarta od 1 stycznia 2019 roku w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124

  Okres związania oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursów ofert.

   

  /-/ Lehmann Daria

  Czytaj więcej
 • 06.12.2018

  Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 05.12.2018r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu

  DYREKTOR

   

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618 z późn.zm.)

   

   

   

  OGŁASZA

   

  wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 5 grudnia 2018 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

   

   

  lekarza systemu w wyjazdowych specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego „s”

   

   

   

  Złożono 8 ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które spełniają postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu.

   

  Prace komisji zakończono dnia 5 grudnia 2018 roku

   

   

  /-/ Lehmann Daria

  Czytaj więcej