Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Ogłoszenia

 • 28.10.2022

  Oferta pracy: Pracownik ds. PR

  Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu poszukuje osób na stanowisko:

  Praca: Pracownik ds. PR

  Forma umowy: cywilno-prawna

  Miejsce pracy: Poznań, ul. Rycerska 10

  godz.7-15.00

  Czytaj więcej
 • 20.06.2022

  Oferta pracy: księgowy/-a

  Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu poszukuje osób na stanowisko:

  Księgowa/-y

  Miejsce pracy: Poznań, ul. Rycerska 10

  Czytaj więcej
 • 14.03.2022

  Oferta pracy: Ratownik Medyczny z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych

  Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu poszukuje osób na stanowisko:

  Ratownika Medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.

  i zaprasza do składania ofert

  Czytaj więcej
 • 25.02.2022

  Oferta pracy: Specjalista ds .Transportu i Kontroli sprzętu

  Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu poszukuje osób na stanowisko:

  Specjalista ds. Transportu i kontroli sprzętu

  Miejsce pracy: Poznań, ul. Rycerska 10

  Czytaj więcej
 • 02.12.2021

  Oferta pracy: Specjalista ds. płacowych

  Czytaj więcej
 • 02.12.2021

  Oferta pracy: Księgowa

                                                                                                 Poznań, dnia 02-12-2021r.

   

  Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu poszukuje osób na stanowisko:

  KSIĘGOWA

  Miejsce pracy: Poznań, ul. Rycerska 10

   

  Zakres obowiązków:

   

  1. Bieżące dekretowanie dokumentów księgowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
  2. Ewidencja wydatków z podziałem na środki własne i środki z udziałem funduszy strukturalnych,
  3. Prowadzenie szczegółowej ewidencji analitycznej wydatków
  4. Uzgadnianie obrotów i sald kont pomocniczych z saldami i zapisami na kontach Księgi Głównej na koniec każdego miesiąca,
  5. Przygotowywanie dokumentów finansowych do zapłaty,
  6. Bieżące wprowadzanie danych do systemu księgowego,
  7. Bieżąca analiza realizacji zadań i zaangażowania wydatków w stosunku do planu,
  8. Sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji
  9. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Głównego Księgowego ,Dyrektora WSPR

   

  Poszukiwane kompetencje:

   

  1. Wykształcenie średnie lub wyższe;
  2. Bardzo dobra znajomość programów komputerowych (Word, Excel ,Płatnik );
  3. Skrupulatność, dokładność w prowadzeniu dokumentacji;
  4. Doskonałej organizacji pracy własnej, terminowości i energii w działaniu
  5. Mile widziana znajomość jednostek sektora finansów publicznych
  6. Znajomość zasad księgowości

   

   

  Doświadczenie zawodowe:

   

  1. 3 lata pracy w księgowości
  2. Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i zagadnień podatkowych

   

  Predyspozycje osobowościowe:

   

  Umiejętność pracy w zespole, samodzielność , dyspozycyjność ,cierpliwość, dyskrecja

   

  Wymagane dokumenty:

   

  1. Podanie,
  2. Życiorys-CV, uwzględniający przebieg kariery zawodowej,

  Dokumenty prosimy składać w sekretariacie WSPR w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-346 Poznań, lub mailowo na:

  sekretariat@ratownictwo.med.pl w terminie do 17-12-2021r.

  (Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Zgoda obejmuje przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.” )

  W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

  Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacje w sprawie ogłoszenia udziela Dział kadrowo-płacowy tel.061 8 648 813

  Czytaj więcej
 • 24.11.2021

  Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 23.11.2021 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Koordynatora Zespołów Ratownictwa Medycznego

                                                                                                                                                                                                                                                                    Poznań, dnia 24.11.2021 r.

                                

  DYREKTOR

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618) 

  OGŁASZA

  wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 23 listopada 2021  roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych  przez:

  Koordynatora Zespołów Ratownictwa Medycznego

   

  Złożono 1 ofertę na udzielanie świadczeń zdrowotnych, która spełnia postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu.

   

   

  /dział kadr/

  Czytaj więcej
 • 22.11.2021

  Wyniki konkursu rozstrzygniętego dnia 19.11.2021 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Pielęgniarkę/Pielęgniarza systemu z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w wyjazdowych zespołach ratownictwa medycznego

                                                                                                                                                                    Poznań, dnia 22.11.2021 r.

                                

  DYREKTOR

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618) 

  OGŁASZA

  wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 19 listopada 2021  roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych  przez:

  pielęgniarkę systemu

   

  Na w/w konkurs nie złożono ofert.

   

  Prace komisji zakończono dnia 19 listopada 2021 roku

   

  /dział kadr/

  Czytaj więcej
 • 09.11.2021

  Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 08.11.2021 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Ratownika Medycznego-kierownika zespołu/ Ratownika Medycznego z upraw. prow. poj. uprzywil.

                                                     Poznań, dnia 09.11.2021 roku

  DYREKTOR

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618) 

  OGŁASZA

  wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 08 listopada 2021  roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych  przez:

  ratowników medycznych z uprawnieniami prowadzenia. poj. uprzywilejowanego

   

  Złożono 24 oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

  -Oferta nr 19 została odrzucona z powodu braku podstawowych dokumentów

  Pozostałe 23 oferty spełniają postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu.

   

  /dział kadr/

  Czytaj więcej
 • 09.11.2021

  Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Koordynatora Zespołów Ratownictwa Medycznego

  DYREKTOR

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618)

  O g ł a s z a

  konkurs na udzielania świadczeń zdrowotnych przez:

   

  Koordynatora Zespołów Ratownictwa Medycznego

   

  i zaprasza do składania ofert

   

  Umowa będzie zawarta na okres od  01 grudnia 2021 roku do  31 grudnia 2022 roku.

  Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych od 01 grudnia 2021 roku.

  Szczegółowe warunki konkursu ofert, i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym formularze ofertowe należy pobrać ze strony internetowej

  www.ratownictwo.med.pl ,

  Zapytania składać na email: kadry@ratownictwo.med.pl,

  Oferty wraz z obowiązującymi dokumentami w zamkniętej kopercie z napisem

  „Świadczenia zdrowotne udzielane przez Koordynatora Zespołów Ratownictwa Medycznego” należy składać w Sekretariacie Dyrektora pok. 112  do   23 listopada   2021 roku do godz. 10:00.

  Otwarcie ofert nastąpi  23 listopada 2021 roku o godz. 11:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 125

  Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania lub rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyn.

  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia jak również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego  Zamówienia 24 listopada 2021 roku.

   

  Umowa zostanie zawarta  od  01 grudnia 2021 roku w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 125

  Okres związania oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursów ofert.

  Klauzula

   

  Specyfikacja i Oferta

   

   /dział kadr/

  Czytaj więcej
 • 29.10.2021

  Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Pielęgniarkę/pielęgniarza systemu, Pielęgniarkę/pielęgniarza systemu z uprawn. do prow. poj. uprzywil.

  DYREKTOR

  WOJEWÓDZKIEJJONOWEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618)

   

  O g ł a s z a

  konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

   

  Pielęgniarki/Pielęgniarzy systemu,  Pielęgniarki/Pielęgniarzy systemu z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych

   

  i zaprasza do składania ofert

  Umowa będzie zawarta na okres od  1 grudnia 2021 roku do 31 października 2023 roku

  Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 grudzień 2021 roku.

  Szczegółowe warunki konkursu ofert, i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym formularze ofertowe należy pobrać ze strony internetowej

  www.ratownictwo.med.pl

  Zapytania składać na email: kadry@ratownictwo.med.pl w terminie do 19 listopada  2021 roku

   

  Oferty wraz z obowiązującymi dokumentami w zamkniętej kopercie z napisem

  „Świadczenia zdrowotne przez Pielęgniarki/Pielęgniarzy systemu ” należy składać w Sekretariacie Dyrektora pok. 112  do 19 listopada  2021 roku do godz. 10:00.

  Otwarcie ofert nastąpi  19 listopada 2021 roku o godz.11:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 125

  Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania lub rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyn.

  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia  22 listopada 2021 roku

   

  Umowa zostanie zawarta  od 01 grudzień 2021 roku w siedzibie udzielającego Zamówienia, pok. 125

  Okres związania oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursów ofert.

   /dział kadrowo-płacowy/

  Klauzula

  Specyfikacja i oferta

  Oświadczenie WZW

  Czytaj więcej
 • 29.10.2021

  Wyniki konkursu rozstrzygniętego dnia 28.10.2021 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Pielęgniarkę/Pielęgniarza systemu z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w wyjazdowych zespołach ratownictwa medycznego

  Poznań, dnia 29.10.2021 r.

   

  DYREKTOR

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618)

   

   

  OGŁASZA

   

  wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 28 października 2021  roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych  przez:

   

  pielęgniarkę systemu

   

   

   

  Złożono 1 ofertę na udzielanie świadczeń zdrowotnych, która spełniła postawione przez udzielającego zamówienie warunki konkursu.

   

   

   

  /dział kadrowo-płacowy/

   

  Czytaj więcej