Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Ogłoszenie o zamówieniu PZP/Nr 01/PN/20

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy rękawic medycznych.

Ogłoszenie nr 575895-N-2020 z dnia 2020-08-19 r.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu SP ZOZ: Sukcesywne dostawy rękawic medycznych.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamawiający rekomenduje złożenie oferty za pomocą środków komunikacji elektronicznej na Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwo_med

w zakładce Postępowania pod nr ID 371335

Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/371335

Termin składania ofert upływa w dniu 27.08.2020 roku, godz. 9:30

Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.08.2020 roku o godz. 10:00 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.

Załączniki:

Ogłoszenie o Zamówieniu

SIWZ

ZAŁĄCZNIKI

Informacja z otwarcia ofert (data publikacji 2020-08-27)

Informacja o unieważnieniu postępowania (data publikacji 2020-09-02)

Powrót do: Zamówienia Publiczne