Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Ogłoszenie o zamówieniu PZP/Nr 02/PN/20

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jedno i wielokrotnego użytku, opatrunków wraz z przylepcami oraz sprzętu pomocniczego.

Ogłoszenie nr 580792-N-2020 z dnia 2020-09-03 r.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu SP ZOZSukcesywne dostawy sprzętu medycznego jedno i wielokrotnego użytku, opatrunków wraz z przylepcami oraz sprzętu pomocniczego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamawiający rekomenduje złożenie oferty za pomocą środków komunikacji elektronicznej na Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwo_med

w zakładce Postępowania pod nr ID 374568

Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/374568

Termin składania ofert upływa w dniu 11.09.2020 roku, godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.09.2020 roku o godz. 10:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

ZAŁĄCZNIKI

Pytania i Odpowiedzi do SIWZ (publikacja 2020-09-08)

Informacja o zmianie treści SIWZ (publikacja 2020-09-08)

Załączniki 1.1 do 1.13 formularze asortymentowo cenowe AKTUALNE (publikacja 2020-09-08)

Informacja z otwarcia ofert. (publikacja 2020-09-14)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (publikacja 2020-10-01)

Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-09-03 Robert Judek

KLAUZULA INFORMACYJNA – WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ W POZNANIU: 

http://www.ratownictwo.med.pl/polityka-prywatnosci

Powrót do: Zamówienia Publiczne