Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Ogłoszenie o zamówieniu PZP/Nr 04/PN/20

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych. 

Ogłoszenie nr 585947-N-2020 z dnia 2020-09-16 r.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu SP ZOZSukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
 

Zamawiający rekomenduje złożenie oferty za pomocą środków komunikacji elektronicznej na Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwo_med

w zakładce Postępowania pod nr ID 378124

Link do postępowania: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/378124

Termin składania ofert upływa w dniu 24.09.2020 roku, godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.09.2020 roku o godz. 11:00 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki

Pytania i odpowiedzi (data publikacji 2020-09-21)

Informacja z otwarcia ofert (data publikacji 2020-09-24)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (data publikacji 2020-10-14)

Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-09-16 Robert Judek

KLAUZULA INFORMACYJNA – WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ W POZNANIU: 

http://www.ratownictwo.med.pl/polityka-prywatnosci

Powrót do: Zamówienia Publiczne